Tuesday, June 3, 2014

ZOHIKO URUSHI ART SHOP JUNE 4th 2014

thank you fo lloking at our brog.
we went shop near NISHIYAMA RYOKAN.
this shop is famous for Kyoto Urushi art.
http://www.zohiko.co.jp/english/

it takes 5minutes from NISHIYAMA RYOKAN 
to  Zohiko Urushi art shop by walk.

thank you

NISHIYAMA RYOKAN